Now showing items 1-1 of 1

    • Physical mechanisms for the offshore detachment of the Changjiang Diluted Water in the East China Sea 

      Chen, Changsheng; Xue, Pengfei; Ding, Pingxing; Beardsley, Robert C.; Xu, Qichun; Mao, Xianmou; Gao, Guoping; Qi, Jianhua; Li, Chunyan; Lin, Huichan; Cowles, Geoffrey W.; Shi, Maochong (American Geophysical Union, 2008-02-02)
      Physical mechanisms for the summertime offshore detachment of the Changjiang Diluted Water (CDW) into the East China Sea are examined using the high-resolution, unstructured-grid, Finite-Volume Coastal Ocean Model (FVCOM). ...